ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Menu iconmenu

Bachelor's Degrees

Academic Plan | Course Description | Flow Chart

Curriculum Name

Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering (International Program)

Degree and Field

Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)

B.Eng. (Mechanical Engineering)

Year and Credit Counts

4 years and 146 credits

Language(s) Used

English

Collaboration with Other Institutions

  • Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg, Cottbus, Germany

Description

The Bachelor’s Degree Program in Mechanical Engineering (International Program) was carefully designed under Outcome-Based Learning (OBE) guidelines. The coursework emphasizes Thermal Engineering and Mechanical Design as well as general technical and soft skills. The learning materials are systematically ordered in a logical way. In the third and fourth years, students can choose to take entrepreneurship classes or a variety of specialized engineering courses according to their individual preferences.  In addition, throughout the 4 years, the curriculum puts emphasis on computing and simulations, which are becoming more and more integral to engineering jobs in the world nowadays.

Expected Learning Outcomes

The students will be able to:

Potential Careers after Graduation:

  • Mechanical engineers or works in related fields
  • Product design and/or production engineers
  • Production control and quality control engineers
  • Sales engineers and engineering technical services
  • Engineering research assistants
  • Entrepreneurs and business owners