.

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ นายหัฏฐะเนตร วิรุฬศรี นักศึกษาจาก ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.
คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันในโครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ระดับประเทศ (The 12th Thailand Robot Design Camp: RDC 2019)

 

 

 

 

ชื่อโครงงาน

โครงการศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาโรงผลิตพลังงานไฟฟ้าสะอาดจากเชื้อเพลิงขยะ

Feasibility Study of the Development of Clean Power Plant using Refuse Derived Fuel

 

กลุ่มงาน

Thermal Science

 

จำนวนนักศึกษา

3 คน

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

1. ผศ. ดร. กรองแก้ว เลาหลิดานนท์

2. รศ. ดร. สมรัฐ เกิดสุวรรณ

 

รายละเอียดของโครงงานโดยย่อ

 

เนื่องจากปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี โดยขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจะถูกกำจัดโดยการขนส่งไปฝังกลบทั้งแบบถูกสุขหลักสุขาภิบาลและไม่ถูกหลักสุขาภิบาลที่สถานีฝังกลบขยะมูลฝอยต่างๆ ซึ่งสถานที่ฝังกลบดังกล่าวมีพื้นที่ไม่เพียงพอในการรองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีนโยบายเร่งด่วนในการเร่งฟื้นฟูสถานที่กำจัดมูลฝอย โดยการรื้อขยะมูลฝอยเก่าในหลุมฝังกลบมาผลิตเป็นพลังงานในรูปแบบต่างๆ ขยะเชื้อเพลิงเป็นเชื้อเพลิงแข็งรูปแบบหนึ่งที่สามารถนำไปใช้พลังงานสะอาดได้ จากการผลศึกษาพฤติกรรมของกระบวนการก๊าซซิฟิเคชันของเชื้อเพลิงขยะที่ผ่านและไม่ผ่านกระบวนการทอรีแฟคชันพบว่า เชื้อเพลิงขยะจากขยะมูลฝอยเก่าทั้งที่ผ่านกระบวนการทอริแฟคชั่นและไม่ผ่านกระบวนการทอริแฟคชั่นมีศักยภาพในการผลิตพลังงาน โดยก๊าซเชื้อเพลิงที่ผลิตได้จากกระบวนการก๊าซซิฟิเคชั่นของเชื้อเพลิงขยะมีค่าความร้อนสูง อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวยังไม่สามารถนำไปใช้งานในเชิงพาณิชย์ได้ เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการดังกล่าวไปพัฒนาโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าสะอาดไปสู่เชิงพาณิชย์ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) การพัฒนาโรงผลิตพลังงานไฟฟ้าสะอาดจากเชื้อเพลิงขยะ ทั้งนี้การศึกษาดังกล่าวจะครอบคลุมตั้งแต่ การออกแบบแนวคิด การกำหนดเกณฑ์ในการออกแบบรายละเอียด การออกแบบรายละเอียด การกำหนดขนาดเครื่องจักรและอุปกรณ์ การประมาณราคา การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ

National bls certification