.

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ นายหัฏฐะเนตร วิรุฬศรี นักศึกษาจาก ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.
คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันในโครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ระดับประเทศ (The 12th Thailand Robot Design Camp: RDC 2019)

 

 

 

 

ชื่อโครงงาน

การพัฒนาเครื่องมือคำนวณทางการวิศวกรรมการสั่นและเสียงโดยใช้ไมโครซอฟท์เอกเซล

Development of Engineering Acoustics and Vibration Calculator Tools using MS Excel

 

กลุ่มงาน

Dynamics and Control

 

จำนวนนักศึกษา

3 คน

หมายเหตุ เหมาะสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมการบิน ที่มีความสนใจทางด้านการเขียนโปรแกรม การคำนวณทางคณิตศาสตร์ การออกแบบทางด้านเสียงและการสั่นทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย (ไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมเป็นมาก่อนแต่เป็นผู้มีบุคลิก ใฝ่รู้ หาข้อมูลด้วยตนเองได้ ถ้ามีคอมพิวเตอร์พกพา หรือ แท็บเล็ต iOS, Android หรือ Smartphones ของตนเองก็จะทำงานได้สะดวกขึ้น)

 

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

1. ผศ.ดร. จักร จันทลักขณา ที่ปรึกษาหลัก

2. ดร. เขมพัฒน์ ตันติวัฒนกูล ที่ปรึกษาร่วม

 

รายละเอียดของโครงงานโดยย่อ

 

 

 จากที่ความรู้ด้านเสียงและการสั่นได้เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรมในหลากหลายแง่ อาทิเช่นการตรวจวัดเสียงการสั่นในอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ การวิจัยและพัฒนาต่างๆ ซึ่งคณิตศาสตร์และการคำนวณขั้นสูงหรือการประมวลผล (Processing) จำเป็นที่ต้องดำเนินการเพื่อให้สามารถแปลความหมายค่าตรวจวัด หรือการออกแบบคำนวณได้อย่างถูกต้อง ซึ่งนับจากอดีตวิศวกรไทยมักจะขาดเครื่องมือทางด้านโปรแกรมช่วยคำนวณทางวิศวกรรมเฉพาะทางเนื่องจากมีราคาสูง สำหรับงานแบบที่ไม่ใช่ระดับองค์กร แต่เป็น SME หรือรายบุคคล ในการดำเนินโครงงานนี้จะนำการคำนวณพื้นฐานจนถึงการออกแบบ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการคำนวณทางเสียงและการสั่นมาพัฒนาในโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel ที่มีใช้เป็นพื้นฐานในเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาเช่น Tablet ทั่วไป อีกทั้งความสามารถด้าน การแสดงภาพ Animation การพลอตกราฟ การใช้ Macro หรืออื่นๆ ที่สามารถทำได้เทียบเท่ากับโปรแกรมคำนวณเฉพาะทางวิศวกรรมอื่นๆ เช่น MATLAB ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลงานเผยแพร่ให้กับวิศวกรทั่วไปได้นำไปทดลองใช้และปรับปรุงต่อไปในอนาคต 

National bls certification