.

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ นายหัฏฐะเนตร วิรุฬศรี นักศึกษาจาก ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.
คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันในโครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ระดับประเทศ (The 12th Thailand Robot Design Camp: RDC 2019)

 

 

 

 

ชื่อโครงงาน

ทดสอบมาตรฐานการบินเครื่องบินทะเลตามมาตรฐาน ASTM

Flight Test for Seaplane compliance with ASTM standard

 

กลุ่มงาน

Applied Mechanics

 

จำนวนนักศึกษา

4 คน

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

1. รศ.ดร. สินชัย ชินวรรัตน์

 

รายละเอียดของโครงงานโดยย่อ

 

ทำการทดสอบการบิน (Flight Test) เครื่องบินทะเลลำใหม่ (NAX5) ร่วมกับทีมวิจัยของคณาจารย์ภาควิชาฯ ให้ได้ตามมาตรฐานการบินสากล (ASTM 2245 Standard Specification for Design and Performance of a Light Sport Airplane)  ในหมวด  Flight Test โดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการได้รับใบสำคัญสมควรเดินอากาศ จากสถาบันการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

National bls certification