.

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ นายหัฏฐะเนตร วิรุฬศรี นักศึกษาจาก ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.
คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันในโครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ระดับประเทศ (The 12th Thailand Robot Design Camp: RDC 2019)

 

 

 

 

ชื่อโครงงาน

การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการออกแบบทำนายลักษณะเสียงจากลายดอกยางล้อเรเดียล ด้วย MATLAB GUI

Software Development for Prediction of Radial Tire Pattern Noise Characteristics with MATLAB

 

กลุ่มงาน

Dynamics and Control

 

จำนวนนักศึกษา

2-3 คน

หมายเหตุ เหมาะสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล ที่มีความรู้ด้านวิชา Signal & System, Mechanical Vibration และสนใจในการเขียนโปรแกรมคำนวณด้วย MATLAB

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

1. ผศ.ดร. จักร จันทลักขณา ที่ปรึกษาหลัก

2. ดร. เขมพัฒน์ ตันติวัฒนกูล ที่ปรึกษาร่วม

 

รายละเอียดของโครงงานโดยย่อ

 

ด้วยที่ยางล้อ (Tire) เป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าด้วยการออกแบบให้มี สมรรถนะทางการขับขี่ (Riding Performance) ที่ดี และมีเสียงที่เกิดจากยางล้อที่เงียบ (Low-noise Tire) ดังจะเห็นได้จาก ยางล้อหลายๆ ยี่ห้อที่จะมีรุ่นเสียงเงียบที่มีราคาสูงขึ้นกว่ารุ่นอื่นๆ และจากสถานการณ์ปัจจุบันที่รัฐบาลได้ทุ่มงบวิจัยด้าน สนามทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติที่มีกำหนดแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างมาตรฐานของยางล้อ รวมทั้งด้านสรรถนะด้านเสียงรบกวนจากยางล้อด้วย ดังการทดสอบ ECE R117 ที่เป็นการทดสอบด้านเสียงยางล้อที่ใช้ในยางล้อส่งออกไปยัง ยุโรปและอเมริกา เป็นต้น การออกแบบลายดอกยาง (Tire Tread Pattern) มีส่วนสำคัญต่อการทำให้เสียงยางล้อมีระดับต่ำลงได้ ซึ่งพฤติกรรมทางกลศาสตร์ของลายดอกยางสามารถนำมาทำนายลักษณะการเกิดเสียงที่ความถี่ต่างๆ ได้ ดังตัวอย่างโปรแกรมในรูป ในโครงงานนี้ได้รับความร่วมมือกับ ผู้ผลิตยางล้อเพื่อการส่งออกของประเทศไทยในการดำเนินการพัฒนาโปรแกรมที่เกี่ยวข้องดังกล่าว โดยในเบื้องต้นจะใช้โปรแกรม MATLAB เป็นหลักในการพัฒนา ร่วมกับวิธีประมวลผลข้อมูล หรือสัญญาณทางพลศาสตร์

National bls certification