.

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ นายหัฏฐะเนตร วิรุฬศรี นักศึกษาจาก ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.
คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันในโครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ระดับประเทศ (The 12th Thailand Robot Design Camp: RDC 2019)

 

 

 

 

ชื่อโครงงาน

เครื่องผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากพลาสติก

Convert plastics to fuel oil machine

 

กลุ่มงาน

Thermal Science 

จำนวนนักศึกษา

3 คน

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

1.  ผศ.ดร. สุธรรม ปทุมสวัสดิ์

2.  ดร. ธีรพล ศรียุบล

 

รายละเอียดของโครงงานโดยย่อ

 

ทำการศึกษา คำนวณ ออกแบบ และจัดสร้างเครื่องต้นแบบการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากพลาสติก ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการเปลี่ยนพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงและคุณสมบัติของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้ออกมา

National bls certification