คุณธรรมประจำภาคฯ

 • เรียนความรู้ เรียนความดี เรียนทำงานเป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9


ปรัชญา

 • พัฒนาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศพัฒนาคน พัฒนาวิชาการและนวัตกรรม

 

ปณิธาน

 • พัฒนาภาควิชาให้เป็นศูนย์กลางความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม  ประเทศชาติ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

 

วิสัยทัศน์

 • เป็นภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ ชั้นนำในระดับสากล


พันธกิจ

 • ผลิตวิศวกรคุณภาพรอบด้าน

 • เป็นแหล่งการศึกษาต่อเนื่อง และพัฒนาขีดความสามารถด้านวิศวกรรม

 • ยกระดับงานวิจัยที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาวิศวกรรม และพัฒนาอุตสาหกรรม

 • ยกระดับการให้บริการทางวิชาการแบบมืออาชีพ

 • ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

   

   

National bls certification