แผนการศึกษา | คำอธิบายรายวิชา | แผนภูมิความต่อเนื่อง

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Aerospace Engineering (International Program)  

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)       :   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการบินและอวกาศ)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)        :   วศ.บ. (วิศวกรรมการบินและอวกาศ)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)    :   Bachelor of Engineering (Aerospace Engineering)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)    :   B.Eng. (Aerospace Engineering)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

148 หน่วยกิต 

รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี จัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน ที่ประกอบไปด้วยการสอนในห้องเรียน การฝึกในห้องปฏิบัติการและสหกิจศึกษา 

ประเภทของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ

ภาษาที่ใช้

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับเอกสารและตำราเรียนในวิชาของหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ

การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

1)  Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg (BTU CS), Cottbus, Germany  ให้ความร่วมมือในลักษณะ การแลกเปลี่ยนอาจารย์/นักศึกษา การเรียน การสอนและสหกิจศึกษา    

2)  The University of Tokyo, Tokyo, Japan  ให้ความร่วมมือในลักษณะการแลกเปลี่ยนอาจารย์/นักศึกษา การเรียน การสอนและสหกิจศึกษา     

3)  บริษัท ศรีราชา เอวิเอชั่น จำกัด  ให้ความร่วมมือในลักษณะการเรียนและการสอนในวิชาสำหรับนักบินพาณิชย์ตรีและสหกิจศึกษา

การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1)   ผู้เข้าศึกษาจะต้องมีวุฒิการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

         1.1)   สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกลไฟฟ้า/โยธา/อิเล็กทรอนิกส์/ช่างอุตสาหกรรม ฐานวิทยาศาสตร์ (หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) หรือ

         1.2)   สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   หรือผ่านการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

         1.3)   มีผลคะแนนของระบบสอบรับรองคุณวุฒิของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น Scholastic Aptitude Test (SAT) หรือ International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) เป็นต้น        

                  โดยคุณวุฒิ รายวิชา  และผลคะแนนต้องผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการประจำหลักสูตรและความเห็นชอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2)   ผู้เข้าศึกษาจะต้องสอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตามระเบียบการคัดเลือกนักศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553 ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อเผยแพร่ (Thai Qualifications Register : TQR) ของสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริญญาตรี ภายในปีการศึกษา 2563 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพดังต่อไปนี้

      -    วิศวกรทางการบินและอวกาศ วิศวกรเครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

      -    วิศวกรควบคุมการผลิตและคุณภาพ

      -    วิศวกรฝ่ายออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์

      -    ผู้ช่วยนักวิจัยงานด้านวิศวกรรม

      -    เจ้าของกิจการ

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ในการวิเคราะห์และการออกแบบเบื้องต้นในด้านการบิน ทั้งการบินในชั้นบรรยากาศและในอวกาศ ความรู้พื้นฐานดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อภาคอุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรมการผลิตทั่วไปและอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงทั้งในและต่างประเทศ  หลักสูตรนี้สนองตอบความต้องการทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เนื่องจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วในด้านอุตสาหกรรมการบินและอวกาศทั้งภายในและต่างประเทศ ทางภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงได้จัดทำหลักสูตรใหม่ในเชิงรุก ที่มีศักยภาพและสามารถก้าวทันวิวัฒนาการของเทคโนโลยีกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมการบินและอวกาศและอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านกระบวนการร่วมพัฒนาบุคลากรกับภาคอุตสาหกรรมผ่านทางสหกิจศึกษา และความร่วมมือในด้านการเรียนการสอน   การทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆในต่างประเทศให้มากขึ้น อีกทั้งเป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งจะช่วยเพิ่มทักษะความสามารถด้านภาษาในการติดต่อสื่อสารและในการทำงานร่วมกับนานาชาติ นอกจากนี้หลักสูตรยังได้มีความร่วมมือกับโรงเรียนการบินที่ได้มาตรฐานและเปิดโอกาสให้สามารถนำบางรายวิชาในหลักสูตรไปเทียบโอนกับวิชาภาคพื้นหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีภายใต้ข้อตกลงระหว่างภาควิชาและโรงเรียนการบิน ซึ่งจะทำให้นักศึกษาที่ต้องการประกอบอาชีพนักบินเป็นนักบินที่มีพื้นฐานด้านวิศวกรรมการบินที่มีคุณภาพ ในขณะเดียวกันความร่วมมือนี้จะช่วยให้นักศึกษาด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศสามารถใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องบินและสนามบินที่มี ในการศึกษาเพิ่มเติมความรู้ การทำวิจัยและพัฒนาในด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศให้มากยิ่งขึ้น ในระหว่างกระบวนการเรียนรู้นี้นักศึกษาจะได้พัฒนาความรู้ พัฒนาทักษะในการทำงานพร้อมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ และสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับการพัฒนาไปแก้ไขปัญหาได้ในอนาคต และจะส่งผลให้การพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตที่จบการศึกษามีความพร้อมที่จะเรียนรู้และสามารถปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพ สามารถบูรณาการทักษะต่างๆ ที่ได้เรียนรู้เพื่อที่จะประกอบวิชาชีพได้ทั้งในและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

     1)  เพื่อผลิตวิศวกรที่มีพื้นฐานความรู้วิศวกรรมการบินและอวกาศ ที่พร้อมสำหรับการทำงานออกแบบ วิเคราะห์ สังเคราะห์เชิงวิศวกรรม และมีศักยภาพสำหรับการศึกษาต่อระดับสูงในสาขาเฉพาะทาง หรือประกอบวิชาชีพนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

     2)  เพื่อผลิตวิศวกรการบินและอวกาศที่สามารถมีความคิดเชิงตรรกะ สามารถคิด วางแผน และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และสามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะต่างๆเพื่อที่จะประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรม

     3)  เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ในการประกอบอาชีพทั้งในและต่างประเทศ

     4)  เพื่อผลิตวิศวกรที่สามารถประกอบอาชีพนักบินที่มีความรู้พื้นฐานในด้านวิศวกรรมการบินที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

     5)  เพื่อผลิตวิศวกรที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี   มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพวิศวกรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

จุดเด่นเฉพาะของหลักสูตร

     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ)  เป็นหลักสูตรที่เน้นด้านการออกแบบ วิเคราะห์ สังเคราะห์เชิงวิศวกรรมขั้นพื้นฐานในด้านการออกแบบอากาศยานสำหรับการบินในชั้นบรรยากาศ และการออกแบบอวกาศยาน โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดทั้งหลักสูตร มุ่งเน้นการเรียนการสอนโดยให้มีการจัดทำโครงงานย่อยเชิงวิศวกรรมในรายวิชาหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ในเชิงวิศวกรรมในการปัญหาต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการสอนพื้นฐานการประยุกต์ใช้ซอฟแวร์ทางวิศวกรรมขั้นสูงเพื่อช่วยในการออกแบบ จำลองและวิเคราะห์ ระบบทางด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศ  หลักสูตรนี้ได้มีความร่วมมือในด้านการเรียนการสอน การทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆในต่างประเทศ โดยจะมีศาสตราจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมในการสอนในบางรายวิชาและเป็นที่ปรึกษาร่วมในโครงงานของนักศึกษา นอกจากนี้ในหลักสูตรยังจัดให้มีการทำสหกิจศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมต่างๆและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ในเชิงวิศวกรรมในการแก้ปัญหาและสร้างประสบการณ์ในการทำงานจริงให้กับนักศึกษา

     นอกจากนี้หลักสูตรยังได้มีความร่วมมือกับโรงเรียนการบินที่ได้มาตรฐานและเปิดโอกาสให้สามารถนำบางรายวิชาในหลักสูตรนี้ไปเทียบโอนเป็นวิชาภาคพื้นของหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีภายใต้ข้อตกลงระหว่างภาควิชาและโรงเรียนการบิน ซึ่งจะทำให้นักศึกษาที่สนใจเรียนในหลักสูตรนักบินเพิ่มเติมสามารถใช้เวลาในการศึกษาหลักสูตรนักบินลดลง และจะช่วยทำให้นักศึกษาที่ต้องการประกอบอาชีพนักบินเป็นนักบินที่มีพื้นฐานด้านวิศวกรรมการบินที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันความร่วมมือนี้จะช่วยให้นักศึกษาด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศสามารถใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องบินและสนามบินที่มี ในการศึกษาเพิ่มเติมความรู้  การทำวิจัยและพัฒนาในด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศให้มากยิ่งขึ้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อผลิตวิศวกรการบินและอวกาศที่มีความสามารถและทักษะต่างๆ ดังนี้

     1)  มีความสามารถในการกำหนดปัญหาด้านวิศวกรรม พร้อมตั้งสมมติฐานและแก้ปัญหาได้

     2)  สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ด้านวิศวกรรมเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหางานด้านวิศวกรรมการบิน-อวกาศได้

     3)  สามารถคำนวณและออกแบบทางวิศวกรรมเบื้องต้นด้านการบินในระดับชั้นบรรยากาศและในอวกาศได้

     4)  สามารถออกแบบการทดลอง ดำเนินการทดลองทางด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศ รวมถึงการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการทดลองและประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

     5)  มีทักษะการใช้เครื่องมือทั้งฮารด์แวร์และซอฟท์แวร์ทางวิศวกรรมที่ทันสมัย ในการทำงานด้านวิศวกรรม

     6)  มีความสามารถในการค้นหาข้อมูลและศึกษาด้วยตนเอง และนำเสนอข้อมูลต่างๆ ต่อผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     7)  สามารถทำงานเป็นทีม มีความเป็นผู้นำ และทำงานอย่างมืออาชีพ

     8)  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรม  ทำงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

     9)  มีความรู้ด้านวิศวกรรมที่ดีและสามารถศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น

National bls certification