แผนการศึกษา | คำอธิบายรายวิชา | แผนภูมิความต่อเนื่อง

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Aerospace Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการบินและอวกาศ)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมการบินและอวกาศ)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Aerospace Engineering)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Eng. (Aerospace Engineering) 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

147 หน่วยกิต 

รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 

ภาษาที่ใช้

การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ สำหรับเอกสารและตำราเรียนในวิชาของหลักสูตรมีทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาเครื่องกล หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จากสถานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองและต้องผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตามระเบียบการคัดเลือกนักศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554  

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อเผยแพร่ (Thai Qualifications Register : TQR) ของสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ภายในปีการศึกษา 2562

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพดังต่อไปนี้
- วิศวกรทางการบินและอวกาศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- วิศวกรควบคุมการผลิตและคุณภาพ
- วิศวกรฝ่ายออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์
- วิศวกรเครื่องกลหรือด้านวิศวกรรมการบินในภาคอุตสาหกรรม
- ผู้ช่วยนักวิจัยงานด้านวิศวกรรม

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมการบินและอวกาศเป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ในการวิเคราะห์และการออกแบบเบื้องต้นในด้านการบิน ทั้งการบินในชั้นบรรยากาศและในอวกาศ ความรู้พื้นฐานดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อภาคอุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรมการผลิตทั่วไปและอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงทั้งในและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

              1) เพื่อผลิตวิศวกรการบินและอวกาศที่มีพื้นฐานความรู้ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศทั้งในด้านการบินในระดับชั้นบรรยากาศและในอวกาศที่พร้อมสำหรับทำ งานออกแบบ วิเคราะห์ปัญหาทางด้านวิศวกรรมได้
           2) เพื่อผลิตวิศวกรการบินและอวกาศที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้สำหรับการออกไปประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ หรือในการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมได้
           3) ผลิตวิศวกรที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพวิศวกรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

จุดเด่นเฉพาะของหลักสูตร
          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.2560) เป็นหลักสูตรที่เน้นด้านการออกแบบทางวิศวกรรมในด้านการออกแบบอากาศปีกตรึงสำหรับการบินในชั้นบรรยกาศ และการออกแบบอวกาศยาน โดยเน้นการออกแบบขั้นพื้นฐาน และให้รู้จักส่วนประกอบต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการออกแบบ ในหลักสูตรนี้มุ่งเน้นการเรียนการสอนโดยให้มีการจัดทำโครงงานย่อยเชิงวิศวกรรมในรายวิชาหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ในเชิงวิศวกรรมในการแก้ปัญหาต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการเสริมทักษะการใช้ซอฟท์แวร์ทางวิศวกรรมในการแก้ปัญหา การจำลองระบบทางด้านการบินและอวกาศ

National bls certification