แผนการศึกษา | คำอธิบายรายวิชา | แผนภูมิความต่อเนื่อง

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

ภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Aerospace Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.ม.(วิศวกรรมการบินและอวกาศ)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Engineering (Aerospace Engineering)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Eng. (Aerospace Engineering)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

36 หน่วยกิต

รูปแบบ

หลักสูตร 2 ปี แผน ก แบบ ก 2

ภาษาที่ใช้

การจัดการเรียนการสอนใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. ผู้เข้าศึกษาต่อจะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ หรือเทียบเท่า
  2. คุณสมบัติอื่นๆให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร-เหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 - วิศวกรการบินและอวกาศ (Aerospace Engineer) และวิศวกรในแผนกต่างๆ ของภาคอุตสาหกรรม ที่ต้องใช้ความรู้สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

 - วิศวกรโครงการ (Project Engineer)

 - ผู้ช่วยวิจัยและนักวิจัย (Research assistance and researcher)

 - ผู้บริหารและผู้จัดการโครงการต่างๆ (Management level and project manager) ที่ต้องใช้ความรู้หรือเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศ

 - ผู้ประกอบการ (Entrepreneur)

ความสำคัญของหลักสูตร

ประเทศไทยและภูมิภาคมีการเติบโตและใช้งานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นของสายการบินต้นทุนต่ำ จำนวนประชากรที่มีการเดินทางทางอากาศ การใช้ประโยชน์จากดาวเทียม ดังนั้นเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้สามารถแข่งขันได้ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ จึงถูกออกแบบให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานสำหรับทำงานวิจัยและพัฒนาทั้งในด้านการบินในระดับชั้นบรรยากาศและในอวกาศ เป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งความการเรียนรู้ มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ทันสมัย

จุดเด่นของหลักสูตร
        หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2560) เป็นหลักสูตรที่เน้นด้านการออกแบบทางวิศวกรรมในด้านการออกแบบอากาศปีกตรึงสำหรับการบินในชั้นบรรยกาศ และการออกแบบอวกาศยาน โดยเน้นการออกแบบ การคำนวณขั้นสูงและการวิเคราะห์ด้านการบินและอวกาศ ในหลักสูตรนี้มุ่งเน้นการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ในเชิงวิศวกรรมในการแก้ปัญหาต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการเสริมทักษะการใช้ซอฟท์แวร์ทางวิศวกรรมในการแก้ปัญหา การจำลองระบบทางด้านการบินและอวกาศ รวมถึงเสริมทักษะทางด้านการเขียนรายงานและบทความทางวิชาการได้ดี

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

        - เพื่อผลิตวิศวกรที่มีทักษะในการทำงานวิจัย สามารถสร้างงานวิจัยเชิงวิชาการที่เป็นรากฐานสำหรับงานวิจัยขั้นสูง เพื่อสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีในสาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
        - เพื่อผลิตวิศวกรที่สามารถนำความรู้ทางด้านวิศวกรรมไปประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม มีทักษะในการสังเคราะห์และวิเคราะห์ปัญหา สามารถสร้างกระบวนการที่นำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน รวมถึงมีทักษะในการบริหารโครงการ
        - ผลิตวิศวกรที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพวิศวกรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

National bls certification