ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี ได้มอบหมายให้ รศ.ดรสมฤกษ์ จันทร์อัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทนในการเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ บริษัท กรุงเทพไดอ์แคสซ์ติ้ง แอนด์ อินเจ็กชั่น จำกัด (BDI) และวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (T-TECH) โดยมี รศ.ดร.อุดมเกียรติ  นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รศ.ดร.ชาญยุทธ  โกลิตะวงษ์ หัวหน้าโครงการฯ เข้าร่วมเป็นพยาน  ได้ดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลง เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561  ณ สมาร์ทซิตี้ฮอลล์ SILK 3 Room ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

                ทั้งนี้ บริษัท กรุงเทพไดอ์แคสซ์ติ้ง แอนด์ อินเจ็กชั่น จำกัด (BDI) เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนงานฉีดอลูมิเนียมและพลาสติกให้กับบริษัทผลิตยานยนต์ในประเทศไทย และวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (T-TECH) ซึ่งเป็นวิทยาลัยในกำกับของกลุ่มบริษัท มีความสนใจในการทำวิจัยงานฉีดอลูมิเนียมและพลาสติก จึงได้ส่งนักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์

    
     

 

National bls certification