ชื่อ: ผศ.ดร.เขมพัฒน์ ตันติวัฒนกูล

Asst.Prof.Khemapat TONTIWATTANAKUL , Ph.D.

ชื่อย่อ: KPT

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ

 

ห้องพัก: ตึก 83 ห้อง 83-401

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Home Page:

โทรศัพท์: 02-555-2000 ต่อ 8315

 

การศึกษา

M.Eng.(Mechanical Engineering), KMUTNB

 

งานวิจัย

Microprocessor, Signal Processings, Modal Testing, Vibroacoustics, Motion Control

National bls certification