ชื่อ: ผศ.ดร. พัชรินทร์ แซ่จัน

Asst.Prof. Patcharin SAECHAN, Ph.D.

ชื่อย่อ: PRS

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ

 

ห้องพัก: ตึก 83 ห้อง 83-317

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 02-555-2000 ต่อ 8315

 

การศึกษา

Ph.D. (Mechanical Engineering), University of Leicester, UK

 

งานวิจัย

Thermoacoustic Technology, Heat Transfer, Fluid Mechanics, Multiphase Flow, Refrigeration, Energy Technology

National bls certification