ผลงาน

  • การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลที่อุณหภูมิต่ำของยางคงรูปเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ล้อยางตัน
  • Reinforced HDPE with Polymeric Fibers
  • โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • การเตรียมนาโนคอมโพสิทเคลย์โดยการสร้างฟิล์มพอลิเมอร์เคลือบเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติต่างๆ
  • การผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์จากวัสดุรำข้าว
National bls certification