ขั้นตอน

บริษัทและภาคอุตสากรรมที่มีความประสงค์จะขอรับบริการงานทางวิชาการ สามารถติดต่อทางภาควิชาได้ โดยมีขั้นตอนตามแผนภาพนี้


แบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้อง


วิธีติดต่อ


หมายเหตุ

ในขั้นตอนการชำระค่าบริการและรับผลงาน ผู้ติดต่อต้องเดินทางมาด้วยตนเองที่ภาควิชา ในช่วง 9:00-11:00 น. หรือ 13:00-15:00 น. เท่านั้น

National bls certification