The Fluid-Optics Interaction Research Laboratory (FOIRe)

ห้องปฎิบัติการวิจัยของไหลกับแสง หรือ The Fluid Optics Interaction Research Laboratory (FOIRe) เป็นห้องปฎิบัติการเชิงวิจัยสำหรับพัฒนาเทคนิคด้านแสง(เลเซอร์) เพื่อการวัดค่าคุณสมบัติการติดตามสังเกตปรากฎการณ์ของของไหล และกระบวนการที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ เทคนิคต่างๆมีทั้งการจำลองเชิงตัวเลขและการทดลอง หรือใช้ทั้งสองแนวทางประกอบกัน ตัวอย่างเช่น การวัดค่าดรรชนีหักเหของเชื้อเพลิงชีวภาพ การกำหนดลักษณะเฉพาะของสเปรย์ของเชื้อเพลิงชีวภาพ โมเดลและการระเหยของหยดเชื้อเพลิงเหลว การวัดหาการกระจายตัวขนาดหยดและความเข้มค้นของของเหลวในสเปรย์ของเหลว การจำลองทางพลศาสตร์ของไหลของการไหลในกระบวนการอุตสาหกรรม

Material Forming and Testing Lab.

ห้องปฏิบัติการทดสอบและขึ้นรูปวัสดุ เป็นห้องปฏิบัติการที่ให้การสนับสนุนเรียนการสอนและงานวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังให้บริการทดสอบวัสดุกับหน่วยงานอื่นๆภายในและนอกมหาวิทยาลัย ห้องปฏิบัติการนี้ มีเครื่อง ทดสอบ Universal Testing Machine (Instron 5567) ที่ให้แรงกระทำสูงสุด 30 KN พร้อมทั้งชุดควบคุมอุณหภูมิที่ทำอุณหภูมิ ได้ตั้งแต่ -50 °C ถึง 250 °C และ video extensometer ที่สามารถทดสอบวัสดุและผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายประเภท และมีกล้องวิดีโอความเร็วสูง (High speed video camera) ให้บริการทั้งในและนอกสถานที่ นอกจากการให้บริการการทดสอบและขึ้นรูปวัสดุ โดยใช้อุปกรณ์ข้างต้น ห้องปฏิบัติการยังให้บริการออกแบบและสร้างเครื่องมือที่ใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องทดสอบลูกปิดประตู รวมถึงบริการให้คำปรึกษางานวิจัยทางด้านการวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเช่นระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์อีกด้วย

Mechatronics Lab.

ห้องปฏิบัติการแมคคาโทรนิกส์ (Mechatronics Laboratory) เป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้งานด้านการเรียนการสอนและวิจัยของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี โท และ เอก ห้องปฏิบัติการให้นักศึกษาได้ทำการทดลองกับอุปกรณ์จริง ได้เรียนรู้การทำงานของเซนเซอร์ และการเขียนโปรแกรมลงบนไมโครคอมโทรเลอร์ เพื่อทดลองกับงานต่างๆ จุดเด่นของห้องปฏิบัติการแมคคาโทรนิกส์ คือ การให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ ทำงานกับอุปกรณ์จริง โดยอุปกรณ์ที่จัดสร้างขึ้นเองทำให้มีสามารถแก้ไขใช้งานในรูปแบบต่างๆได้อย่างเต็มที่

Automatic Control Lab.

ห้องปฏิบัติการควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control Laboratory) เป็นห้องปฏิบัติการควบคุมอัตโนมัติใช้สำหรับทั้งสนับสนุนการเรียนการสอนและงานวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก ห้องปฏิบัติเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำการทดลองการควบคุมอัตโนมัติแบบต่างๆ กับระบบจริง ได้เรียนรู้การออกแบบตัวควบคุมและทำการทดสอบกับระบบจริง ตลอดจนสนับสนุนงานวิจัยด้านการควบคุมอัตโนมัติ ปัจจุบันงานวิจัยของทีมอาจารย์และนักศึกษาที่ทำงานในห้องปฏิบัติการนี้เน้นไปด้านการควบคุมสมัยใหม่ที่เป็นไม่เชิงเส้น โดยประยุกต์ไปในหลายๆ ด้าน เช่น การควบคุมระบบไฮโดรลิกส์ การควบคุมการสั่นสะเทือน การควบคุมเสียงรบกวน การควบคุมแรงฉุดลากของรถ และการควบคุมอากาศยานไร้นักบิน เป็นต้น จุดเด่นของห้องปฏิบัติการของเรา คือ ความหลากหลายของชุดทดลองทำให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการทดลองหลายแบบ อีกทั้งชุดทดลองส่วนใหญ่จัดสร้างขึ้นเองโดยทีมอาจารย์และนักศึกษาที่ทำงานในห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นผลลัพธ์มาจากงานวิจัย ทำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

Applied Heat Transfer Lab.

ห้องปฏิบัติการถ่ายโอนความร้อนประยุกต์

Vibration & Modal Testing Lab.

ห้องปฏิบัติการทดสอบความสั่นสะเทือนและโมดัล

ห้องปฏิบัติการทดสอบความสั่นสะเทือนและโมดัล (Vibration and Modal Testing Laboratory) เป็นห้องปฏิบัติการสนับสนุนการเรียนการสอนและงานวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก ปัจจุบันห้องปฏิบัติการได้ให้บริการวิชาการกับภาคอุตสาหกรรมหลากหลายแขนง อาทิ การทดสอบความถี่รีโซแนนซ์ของวงล้อรถยนต์ การวิเคราะห์ปัญหาเสียงรบกวนและการสั่นระบบเบรกรถยนต์ และยางล้อรถยนต์ การทดสอบเชิงโหมดการสั่นของตัวถังรถพยาบาล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคต่างๆ ทั้งด้านการสั่นและเสียงรบกวน นอกจากนี้ทางห้องปฏิบัติการยังเน้นงานให้ความรู้กับภาคอุตสาหกรรมผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในองค์ความรู้ด้านเสียงรบกวนและการสั่น วิธีการวิเคราะห์แก้ปัญหาด้วยเครื่องมือและวิธีการทดสอบที่เกี่ยวข้อง จุดเด่นของห้องปฏิบัติการคือ บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาภาคอุตสาหกรรมมายาวนาน นำความรู้และประสบการณ์มาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาผ่านการเรียนการสอนทดลอง การวิจัย และการให้นักศึกษาเป็นผู้ช่วยวิจัย ซึ่งศาสตร์ทางด้านการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือทดสอบ และนำมาวิเคราะห์ผล ซึ่งทางห้องปฏิบัติการมีความพร้อมทางด้านเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการอุตสาหกรรม

MAE Lab.

ห้องปฏิบัติการ LAB-MAE

ห้องปฏิบัติการ LAB-MAE เป็นส่วนหนึ่งของวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1-2 และ วิชาปฏิบัติการวิศวกรรมการบินและอวกาศ 1-2 ที่นักศึกษาในสาขาวิชาทุกคนจะได้ใช้ในการเรียนรู้เกี่ยวกับ หลักการพื้นฐาน การใช้และปรับค่าอุปกรณ์ และเครื่องมือวัดแบบต่างๆ โดยเน้นการปฏิบัติจริง