ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ME)

แผนการศึกษา | คำอธิบายรายวิชา | แผนภูมิความต่อเนื่อง(65)  | แผนภูมิความต่อเนื่อง(60)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Eng. (Mechanical Engineering)

ABET_SOs_Engineering

Criterion 2. Program Educational Objectives: ME (สาขาเครื่องกล)

Program Educational Objectives

PEO 1: บัณฑิตประยุกต์ใช้ทักษะทางด้านเทคนิคทางวิศวกรรมในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาที่เกี่ยวข้อง

PEO 2: บัณฑิตวิเคราะห์ ออกแบบ และประเมินผลการทดสอบชิ้นส่วน หรือระบบ เพื่อให้บรรลุตามข้อกำหนดทางเทคนิค โดยมีการคำนึงถึงผลกระทบทางเศษฐกิจ

PEO 3: บัณฑิตสื่อสารได้อย่างชัดเจน และมีทักษะความเป็นผู้นำ เพื่อทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะของบุคคล และฐานะของสมาชิกของทีมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

PEO 4: บัณฑิตทำงานอย่างมืออาชีพ และมีจรรยาบรรณในการทำงาน

PEO 5:บัณฑิตแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี และมีบทบาทความเป็นผู้นำในภาคอุตสาหกรรม

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

147 หน่วยกิต

รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ภาษาที่ใช้

การจัดการเรียนการสอนใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับเอกสารและตำราเรียนในหลักสูตรมีทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาเครื่องกล หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จากสถานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ตามระเบียบการคัดเลือกนักศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อเผยแพร่ (Thai Qualifications Register : TQR) ของสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภายในปีการศึกษา 2557

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพดังต่อไปนี้

– วิศวกรฝ่ายออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์

– วิศวกรควบคุมการผลิตและคุณภาพ

– วิศวกรเครื่องกลในภาคอุตสาหกรรม

– วิศวกรฝ่ายขายและบริการด้านเทคนิควิศวกรรม

– ผู้ช่วยนักวิจัยงานด้านวิศวกรรม

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี ในการวิเคราะห์และออกแบบชิ้นส่วนและระบบทางกล ระบบพลังงาน รวมถึงระบบควบคุม การผลิตและบำรุงรักษา ความรู้พื้นฐานดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อภาคอุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรมการผลิตทั่วไปและอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงทั้งในและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ผลิตวิศวกรเครื่องกลที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านวิศวกรรมเครื่องกล

1). ในการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องและนำไปสู่ความสำเร็จและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

2). เพื่อสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ  หรือหน่วยงานที่สังกัดอื่นๆ

3). เพื่อเป็นหนื่งในผู้นำที่เป็นส่วนสำคัญขององค์กรทางด้านวิศวกรรมหรือทางด้านบริหารจัดการ

4). เพื่อการศึกษาต่อและประสบความสำเร็จในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

ผลิตวิศวกรเครื่องกลที่สามารถประยุกต์ใช้ทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

5). เพื่อพัฒนาความสามารถและได้รับใบประกอบวิชาชีพในระดับสูงขึ้น

6). เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะให้ก้าวทันเทคโนโลยีวิศวกรรมใหม่ๆ

7). เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของศาสตร์ในด้านอื่นๆ และบูรณาการการทำงานให้ประสบความสำเร็จในอาชีพ

8). ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบองค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม

จุดเด่นเฉพาะของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2560 เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบภายใต้ Outcome based learning (OBE) เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้งด้าน Thermal Engineering และ Mechanical Design รวมถึงการฝึกทักษะทั้งทางด้าน Engineering Skill และ Soft skill มีการจัดลำดับการเรียนรู้อย่างชัดเจน เป็นหลักสูตรที่มีการนำเทคโนโลยีด้านการสร้างแบบจำลองด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบและแก้ไขปัญหาทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างนวัตกรรมตามนโยบาย Thailand 4.0 มาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการคำนวณและออกแบบด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ อีกทั้งยังมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของกลุ่มรายวิชาให้นักศึกษาได้มีโอกาสเลือกตามความต้องการ เพื่อสร้างความสามารถและทักษะเฉพาะทางเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีและความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน