Mechanical and Aerospace Engineering Department

ห้องปฏิบัติการ & ศูนย์วิจัย

ศูนย์วิจัยการเผากากของเสีย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์อุตสาหกรรม

ศูนย์วิจัยวิศวกรรมการคำนวณและทดสอบขั้นสูง

ห้องปฏิบัติการทดสอบและขึ้นรูปวัสดุ

โรงปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

ห้องปฎิบัติการวิจัยของไหลกับแสง

ห้องปฏิบัติการแมคคาโทรนิกส์

ห้องปฏิบัติการควบคุมอัตโนมัติ

ห้องปฏิบัติการ LAB-MAE

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล