ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์อุตสาหกรรม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์อุตสาหกรรม หรือ Development of Machinery and Industrial Equipment Research Center (DMIE) คือ ศูนย์วิจัยที่ให้บริการวิชาการ ด้านการทำวิจัย ออกแบบและพัฒนา เครื่องจักรกล อุปกรณ์อุตสาหกรรม รวมถึงการสร้างและทดสอบ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านเทคโนโลยีของทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยได้นำศาสตร์ทางวิศวกรรมมาสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและสมรรถนะที่ดีที่สุด

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์อุตสาหกรรม เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก เช่น พลังงานลม พลังงานน้ำ และพลังงานของก๊าซ โดยอาศัยเครื่องมือด้าน การจำลองด้านกลศาสตร์ของไหลและกลศาสตร์วัสดุมาประยุกต์ใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด ศูนย์วิจัยมีประสบการณ์การออกแบบและสร้าง เครื่องกังหันน้ำ กังหันลม กังหันก๊าซ เพื่อผลิตไฟฟ้า และเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมอีกมากกมาย

งานวิจัยและพัฒนาสร้าง

  • สร้างเครื่องกังหันก๊าซ 30 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ทดสอบ
  • สร้างห้องเผาไหม้อุณหภูมิสูง 1000 องศา พร้อมอุปกรณ์ทดสอบ
  • สร้าง Generator 4000 รอบ/นาที พร้อมอุปกรณ์ทดสอบ
  • สร้าง Recuperator อุณหภูมิสูง 560 องศา พร้อมอุปกรณ์ทดสอบ
  • สร้างกังหันลมขนาด 2 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง
  • สร้างกังหันลมขนาด 5 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง
  • สร้างเครื่องอบยางล้อ
  • สร้างโรงงานผลิตถุงมือยางต้นแบบ
Facebook
Twitter

Most Popular

เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง (Related Links)