Mechanical and Aerospace Engineering Department

เรื่องวิจัย

งานวิจัยด้านพลังงาน (Energy Generation)

งานวิจัยด้านพลังงานมีจุดประสงค์ในการหาพลังงานทางเลือกใหม่มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และปลอดภัย รวมถึงการกระจายพลังงานไปในที่ที่เข้าถึงยาก ตัวอย่างเช่น การเผากากของเสียเพื่อมาใช้เป็นพลังงาน การพัฒนาสร้างกังหันลมที่เหมาะสมกับลมในประเทศไทย กังหันน้ำ การพัฒนาสร้างกังหันก๊าซขนาดเล็ก การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และงานวิจัยพลังงานเชิงนโยบาย เป็นต้น

Renewable and green energy sources, which includes waste incineration as energy source, development of wind turbines that are suitable to the wind conditions, water turbine, small gas turbines, solar energy usage, and national policy for future of energy.

งานวิจัยอุตสาหกรรมยาง (Rubber Industry)

อุตสาหกรรมยางเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศไทยในปัจจุบัน ทางภาควิชาฯได้มีการทำวิจัยทางด้านนี้มาอย่างยาวนาน โดยมีศูนย์วิจัยวิศวกรรมการคำนวณและทดสอบขั้นสูง และ ศูนย์วิจัยพอลิเมอร์ ทำการวิจัยศึกษาถึงคุณสมบัติของวัสดุ กรรมวิธี และเทคนิคการผลิตต่างๆ ส่วนศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์อุตสาหกรรมเป็นผู้ออกแบบและสร้างเครื่องจักรในการผลิตที่จะนำไปใช้ในโรงงานจริง ทางภาควิชาฯที่มีโครงการและผลงานครอบคลุมทั้งยางตัน ยางลม และถุงมือยาง เป็นต้น

Natural rubber is one of the important resources in Thailand. Our department has been involved in the research in the rubber industry for a long time. Many research centers were founded and located here. This includes Research Centre for Advanced Computational and Experimental Mechanics (RACE) and Development of Machinery and Industrial Equipment Research Center (DMIE). They feature various rubber products such as solid tires, air tires and rubber gloves.

งานวิจัยด้านการป้องกันประเทศ (National Defense)

งานวิจัยด้านนี้มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของการป้องกันประเทศ จากภัยคุกคามจากทั้งภายในและภายนอก โดยการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วย ตัวอย่างเช่น การพัฒนาสร้างหุ่นยนต์กู้ภัย เสื้อเกราะป้องกันอาวุธสงคราม ปืนน้ำความดันสูงเพื่อปลดระเบิด เป็นต้น

This research involves supplying technologies to strengthen the country from both domestic and foreign threats. This includes development of rescue robots, defensive vests, and bomb-disposal water cannon.

งานวิจัยด้านการจำลองเชิงตัวเลข (Simulation)

ปัจจุบันงานทางการจำลองเชิงตัวเลขมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อใช้ลดต้นทุนการออกแบบ และทำนายผลในอุตสาหกรรมต่างๆ ทำให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ การจำลองเชิงตัวเลขต้องใช้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และคอมพิวเตอร์สูง อีกทั้งมีเทคนิคใหม่ๆเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ทางภาควิชาได้เห็นความสำคัญของงานวิจัยในด้านนี้ และมีผลงานที่เกี่ยวข้องมากมาย

Computer simulations are gaining tremendous momentum in engineering works nowadays. They can significantly reduce the cost in design cycles and can be used to predict outcomes before they happen for smart decision making. However, accurate simulations require good understandings of Mathematics, Physics and computer programming knowledge and skills. Our department saw this importance and have a variety of simulation works.

งานวิจัยด้านการบินและอวกาศ (Aeronautics & Astronautics)

ภาควิชาฯของเราเป็นที่หนึ่งในไม่แห่งในประเทศไทยที่มีหลักสูตรวิศวกรรมการบินและอวกาศ แยกออกมาจากสาขาวิชาเฉพาะจากวิศวกรรมเครื่องกล ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท เพื่อเป็นทางเลือกให้นักศึกษาที่มีความสนใจด้านนี้โดยตรง โดยมีงานวิจัยกี่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น การพัฒนาเครื่องบินแบบไร้คนขับ การสร้างดาวเทียมขนาดเล็กในรูปแบบต่างๆ การออกแบบการควบคุมของระบบต่างๆในอากาศและอวกาศ เป็นต้น

Our department is one of the few departments in the country with a curriculum for Aerospace Engineering. It is offered in both Bachelor’s and Master’s degrees. Many related researches in this field are conducted here, including development of unmanned aircrafts, student-made miniature satellites, and control mechanisms of aircrafts and spacecrafts.

 

งานวิจัยด้านอื่นๆ (Others)

นอกจากงานวิจัยด้านที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ภาควิชาฯมีงานวิจัยอีกมากมาย เช่น การพัฒนาเครื่องระเบิดเยื่อปาล์มทำไม้อัด การวัดขนาดละอองของไหลด้วยแสง การศึกษาคุณสมบัติทางกลของวัสดุต่างๆ การประยุกต์ใช้ทางแมคคาทรอนิกส์ การสร้างรถแข่งฟอร์มูล่าวันฉบับนักศึกษา การพัฒนาเรือดำน้ำเพื่อเก็บข้อมูลในทะเล เป็นต้น

Spray particle measurement with optical techniquesstudy of mechanical properties of materialsapplications of robotics and mechatronics, Student Formula-1 race cars, and data-collecting submarines.