เรื่องวิจัย


เรื่องวิจัย


โครงการวิจัย


ห้องปฏิบัติการ & ศูนย์วิจัย


ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยด้านพลังงาน (Energy)

งานวิจัยด้านพลังงานมีจุดประสงค์ในการหาพลังงานทางเลือกใหม่มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และปลอดภัย รวมถึงการกระจายพลังงานไปในที่ที่เข้าถึงยาก ตัวอย่างเช่น การเผากากของเสียเพื่อมาใช้เป็นพลังงาน การพัฒนาสร้างกังหันลมที่เหมาะสมกับลมในประเทศไทย กังหันน้ำ การพัฒนาสร้างกังหันก๊าซขนาดเล็ก การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และงานวิจัยพลังงานเชิงนโยบาย เป็นต้น

งานวิจัยอุตสาหกรรมยาง (Rubber Industry)

อุตสาหกรรมยางเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศไทยในปัจจุบัน ทางภาควิชาฯได้มีการทำวิจัยทางด้านนี้มาอย่างยาวนาน โดยมีศูนย์วิจัยวิศวกรรมการคำนวณและทดสอบขั้นสูง และ ศูนย์วิจัยพอลิเมอร์ ทำการวิจัยศึกษาถึงคุณสมบัติของวัสดุ กรรมวิธี และเทคนิคการผลิตต่างๆ ส่วนศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์อุตสาหกรรมเป็นผู้ออกแบบและสร้างเครื่องจักรในการผลิตที่จะนำไปใช้ในโรงงานจริง ทางภาควิชาฯที่มีโครงการและผลงานครอบคลุมทั้งยางตัน ยางลม และถุงมือยาง เป็นต้น

งานวิจัยด้านการป้องกันประเทศ (National Defense)

งานวิจัยด้านนี้มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของการป้องกันประเทศ จากภัยคุกคามจากทั้งภายในและภายนอก โดยการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วย ตัวอย่างเช่น การพัฒนาสร้างหุ่นยนต์กู้ภัย เสื้อเกราะป้องกันอาวุธสงคราม ปืนน้ำความดันสูงเพื่อปลดระเบิด เป็นต้น

งานวิจัยด้านการจำลองเชิงตัวเลข (Simulation)

ปัจจุบันงานทางการจำลองเชิงตัวเลขมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อใช้ลดต้นทุนการออกแบบ และทำนายผลในอุตสาหกรรมต่างๆ ทำให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ การจำลองเชิงตัวเลขต้องใช้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และคอมพิวเตอร์สูง อีกทั้งมีเทคนิคใหม่ๆเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ทางภาควิชาได้เห็นความสำคัญของงานวิจัยในด้านนี้ และมีผลงานที่เกี่ยวข้องมากมาย

งานวิจัยด้านการบินและอวกาศ (Aeronautics & Astronautics)

ภาควิชาฯของเราเป็นที่หนึ่งในไม่แห่งในประเทศไทยที่มีหลักสูตรวิศวกรรมการบินและอวกาศ แยกออกมาจากสาขาวิชาเฉพาะจากวิศวกรรมเครื่องกล ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท เพื่อเป็นทางเลือกให้นักศึกษาที่มีความสนใจด้านนี้โดยตรง โดยมีงานวิจัยกี่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น การพัฒนาเครื่องบินแบบไร้คนขับ การสร้างดาวเทียมขนาดเล็กในรูปแบบต่างๆ การออกแบบการควบคุมของระบบต่างๆในอากาศและอวกาศ เป็นต้น

งานวิจัยด้านอื่นๆ (Others)

นอกจากงานวิจัยด้านที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ภาควิชาฯมีงานวิจัยอีกมากมาย เช่น การพัฒนาเครื่องระเบิดเยื่อปาล์มทำไม้อัด การวัดขนาดละอองของไหลด้วยแสง การศึกษาคุณสมบัติทางกลของวัสดุต่างๆ การประยุกต์ใช้ทางแมคคาทรอนิกส์ การสร้างรถแข่งฟอร์มูล่าวันฉบับนักศึกษา การพัฒนาเรือดำน้ำเพื่อเก็บข้อมูลในทะเล เป็นต้น