ปริญญาโท

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (S-MME)หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (MME) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (MAE)หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคภาษาอังกฤษ (E-MME)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (S-MME)

หลักสูตรพิเศษ S-MME มีเนื้อหาด้านวิชาการเหมือนกับหลักสูตรภาคปกติ (MME หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล) แต่มีการจัดการเรียนการสอนที่่เหมาะสมกับผู้เรียนที่ทำงานไปด้วย โดยจะจัดการเรียนการสอนในช่วงเย็นของวันจันทร์-ศุกร์  และวันเสาร์-อาทิตย์ โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถนำประสบการณ์จากการทำงานมาต่อยอดร่วมกับกระบวนการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา

แผนการศึกษา | คำอธิบายรายวิชา | แผนภูมิความต่อเนื่อง

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Mechanical Engineering  

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Engineering (Mechanical Engineering)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Eng. (Mechanical Engineering) 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

36 หน่วยกิต 

รูปแบบ

หลักสูตร 2 ปี แผน ก แบบ ก 2 

ภาษาที่ใช้

การจัดการเรียนการสอนใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. ผู้เข้าศึกษาต่อจะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ หรือเทียบเท่า
 2. คุณสมบัติอื่นๆให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

– นักวิจัยด้านวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาที่เกี่ยวข้อง

– วิศวกร

– ผู้จัดการโครงการทางวิศวกรรม

– ผู้ประกอบการ

– นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมเครื่องกล

– อาจารย์

– นักวิเคราะห์และวางแผนงานวิจัย

– อื่นๆ 

ความสำคัญของหลักสูตร

ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐมีการพัฒนาและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ทำให้มีความต้องการบุคลากรด้านวิศวกรรมเครื่องกลจำนวนมาก ดังนั้นภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศจึงได้เสนอหลักสูตรนี้เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าวโดยมุ่งหวังให้มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ในหลักสูตรนี้เป็นวิศวกรที่มีความรู้และทักษะในศาสตร์ที่ลึกซึ้งด้านวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ ต่อการพัฒนาประเทศ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหา และสามารถสร้างกระบวนการที่นำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 2. เพื่อผลิตวิศวกรที่สามารถสร้างงานวิจัยแนววิชาการที่เป็นรากฐานสำหรับงานวิจัยขั้นสูง เพื่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (MME)

แผนการศึกษา | คำอธิบายรายวิชา | แผนภูมิความต่อเนื่อง

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Mechanical Engineering  

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Engineering (Mechanical Engineering)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Eng. (Mechanical Engineering) 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

36 หน่วยกิต 

รูปแบบ

หลักสูตร 2 ปี แผน ก แบบ ก 2 

ภาษาที่ใช้

การจัดการเรียนการสอนใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. ผู้เข้าศึกษาต่อจะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ หรือเทียบเท่า
 2. คุณสมบัติอื่นๆให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

– นักวิจัยด้านวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาที่เกี่ยวข้อง

– วิศวกร

– ผู้จัดการโครงการทางวิศวกรรม

– ผู้ประกอบการ

– นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมเครื่องกล

– อาจารย์

– นักวิเคราะห์และวางแผนงานวิจัย

– อื่นๆ 

ความสำคัญของหลักสูตร

ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐมีการพัฒนาและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ทำให้มีความต้องการบุคลากรด้านวิศวกรรมเครื่องกลจำนวนมาก ดังนั้นภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศจึงได้เสนอหลักสูตรนี้เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าวโดยมุ่งหวังให้มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ในหลักสูตรนี้เป็นวิศวกรที่มีความรู้และทักษะในศาสตร์ที่ลึกซึ้งด้านวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ ต่อการพัฒนาประเทศ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหา และสามารถสร้างกระบวนการที่นำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 2. เพื่อผลิตวิศวกรที่สามารถสร้างงานวิจัยแนววิชาการที่เป็นรากฐานสำหรับงานวิจัยขั้นสูง เพื่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (MAE)

แผนการศึกษา | คำอธิบายรายวิชา | แผนภูมิความต่อเนื่อง

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

ภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Aerospace Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการบินและอวกาศ)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.ม.(วิศวกรรมการบินและอวกาศ)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Engineering (Aerospace Engineering)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Eng. (Aerospace Engineering)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

36 หน่วยกิต

รูปแบบ

หลักสูตร 2 ปี แผน ก แบบ ก 2

ภาษาที่ใช้

การจัดการเรียนการสอนใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. ผู้เข้าศึกษาต่อจะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ หรือเทียบเท่า
 2. คุณสมบัติอื่นๆให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร-เหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

– นักวิจัยด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศและสาขาที่เกี่ยวข้อง

– วิศวกร

– ผู้จัดการโครงการทางวิศวกรรม

– ผู้ประกอบการ

– นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมการบินและอวกาศ

– อาจารย์

– นักวิเคราะห์และวางแผนงานวิจัย

– อื่นๆ

ความสำคัญของหลักสูตร

ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐมีการพัฒนาและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ทำให้มีความต้องการบุคลากรด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศจำนวนมาก ดังนั้นภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและ การบิน-อวกาศจึงได้เสนอหลักสูตรนี้เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าวโดยมุ่งหวังให้มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้เป็นวิศวกรที่มีความรู้และทักษะในศาสตร์ที่ลึกซึ้งด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหา และสามารถสร้างกระบวนการที่นำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนในสาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
 2. เพื่อผลิตวิศวกรที่สามารถสร้างงานวิจัยแนววิชาการที่เป็นรากฐานสำหรับงานวิจัยขั้นสูงเพื่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีในสาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคภาษาอังกฤษ)E-MME

แผนการศึกษา | คำอธิบายรายวิชา | แผนภูมิความต่อเนื่อง

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคภาษาอังกฤษ)

ภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Mechanical Engineering (English Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Engineering (Mechanical Engineering)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Eng. (Mechanical Engineering)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

36 หน่วยกิต

รูปแบบ

หลักสูตร 2 ปี แผน ก แบบ ก 2

ภาษาที่ใช้

ภาษาอังกฤษ 

การรับเข้าศึกษา

รับเฉพาะนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. ผู้เข้าศึกษาต่อจะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือเทียบเท่า
 2. คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

– วิศวกรเครื่องกลและวิศวกรในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

– นักวิจัย นักวิเคราะห์ และนักวางแผนพัฒนาด้านวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

– อาจารย์ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

– ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

– วิทยากรอบรมให้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

– ผู้จัดการโครงการทางวิศวกรรม

– ผู้ประกอบการ

– นักวิชาชีพอิสระด้านวิศวกรรมเครื่องกล

ความสำคัญของหลักสูตร

ในปัจจุบันประเทศไทยได้กลายเป็นฐานการผลิตทางอุตสาหกรรมที่สำคัญระดับนานาชาติและ มีบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ระดับโลกเข้ามาตั้งฐานการผลิตและประกอบกิจการอื่นๆ ในประเทศไทย เป็นจำนวนมาก และมีบริษัทของคนไทยไปลงทุนในต่างประเทศทั้งในอาเซียน จีน และอินเดีย ฯลฯ ซึ่งบริษัทของคนไทยและบริษัทข้ามชาติเหล่านี้ต้องการวิศวกรไทยที่มีความรู้และทักษะ ทางวิศวกรรมเครื่องกลที่สามารถทำงานเชิงอุตสาหกรรมและงานวิจัยขั้นสูง อีกทั้งมีทักษะการสื่อสาร เป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

สถานการณ์ทางด้านเทคโนโลยีและความเจริญก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศ และต่างประเทศตื่นตัวก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้การผลิตบัณฑิตที่มีแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัย จะไม่สอดคล้องต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและของประเทศ ดังนั้นภาควิชาฯ จึงมีความประสงค์จะพัฒนาหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความเป็นสากลที่เน้นส่งเสริมการทำงานและวิจัยในด้านวิศวกรรมเครื่องกลร่วมกับบริษัทอุตสาหกรรมของคนไทยและต่างชาติที่สอดคล้อง ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และแผนพัฒนาของประเทศให้อุตสาหกรรมไทยก้าวไปในระดับโลกต่อไป

ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมได้ให้ความสำคัญกับงานวิจัยมากขึ้นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถนำไปสู่นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในวงกว้างรวมถึงความสามารถของการแข่งขันในระดับสากลได้ ด้วยเหตุนี้ภาคอุตสาหกรรมจึงมีความต้องการวิศวกรที่มีความสามารถในงานวิจัยระดับสากล สามารถวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาตามหลักวิศวกรรมได้ตามกลุ่มประเภทของอุตสาหกรรมนั้นๆ เช่น อุตสาหกรรมล้อยาง และอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสไดรฟ์ เป็นต้น

ดังนั้นภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศจึงได้เสนอหลักสูตรนี้เพื่อตอบสนอง ความต้องการดังกล่าวโดยมุ่งหวังให้มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ในหลักสูตรนี้เป็นวิศวกรที่มีความรู้และทักษะในศาสตร์ตามประเภทของกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างเฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อเพื่อผลิตวิศวกรเครื่องกลที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง สามารถสร้างกระบวนการทางความคิดและนำไปสู่การพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนในการวิเคราะห์ วิจัย และแก้ปัญหา ในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างดี
 2. เพื่อผลิตวิศวกรเครื่องกลที่มีความสามารถในการทำงานในระดับสากล