Mechanical and Aerospace Engineering Department

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (MME)

แผนการศึกษา | คำอธิบายรายวิชา | แผนภูมิความต่อเนื่อง

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Mechanical Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Engineering (Mechanical Engineering)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Eng. (Mechanical Engineering)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

36 หน่วยกิต

รูปแบบ

หลักสูตร 2 ปี แผน ก แบบ ก 2

ภาษาที่ใช้

การจัดการเรียนการสอนใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. ผู้เข้าศึกษาต่อจะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ หรือเทียบเท่า
 2. คุณสมบัติอื่นๆให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

– นักวิจัยด้านวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาที่เกี่ยวข้อง

– วิศวกร

– ผู้จัดการโครงการทางวิศวกรรม

– ผู้ประกอบการ

– นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมเครื่องกล

– อาจารย์

– นักวิเคราะห์และวางแผนงานวิจัย

– อื่นๆ

ความสำคัญของหลักสูตร

ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐมีการพัฒนาและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ทำให้มีความต้องการบุคลากรด้านวิศวกรรมเครื่องกลจำนวนมาก ดังนั้นภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศจึงได้เสนอหลักสูตรนี้เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าวโดยมุ่งหวังให้มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ในหลักสูตรนี้เป็นวิศวกรที่มีความรู้และทักษะในศาสตร์ที่ลึกซึ้งด้านวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ ต่อการพัฒนาประเทศ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหา และสามารถสร้างกระบวนการที่นำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 2. เพื่อผลิตวิศวกรที่สามารถสร้างงานวิจัยแนววิชาการที่เป็นรากฐานสำหรับงานวิจัยขั้นสูง เพื่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (MAE)

แผนการศึกษา | คำอธิบายรายวิชา | แผนภูมิความต่อเนื่อง

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

ภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Aerospace Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการบินและอวกาศ)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.ม.(วิศวกรรมการบินและอวกาศ)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Engineering (Aerospace Engineering)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Eng. (Aerospace Engineering)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

36 หน่วยกิต

รูปแบบ

หลักสูตร 2 ปี แผน ก แบบ ก 2

ภาษาที่ใช้

การจัดการเรียนการสอนใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. ผู้เข้าศึกษาต่อจะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ หรือเทียบเท่า
 2. คุณสมบัติอื่นๆให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร-เหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

– นักวิจัยด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศและสาขาที่เกี่ยวข้อง

– วิศวกร

– ผู้จัดการโครงการทางวิศวกรรม

– ผู้ประกอบการ

– นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมการบินและอวกาศ

– อาจารย์

– นักวิเคราะห์และวางแผนงานวิจัย

– อื่นๆ

ความสำคัญของหลักสูตร

ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐมีการพัฒนาและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ทำให้มีความต้องการบุคลากรด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศจำนวนมาก ดังนั้นภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและ การบิน-อวกาศจึงได้เสนอหลักสูตรนี้เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าวโดยมุ่งหวังให้มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้เป็นวิศวกรที่มีความรู้และทักษะในศาสตร์ที่ลึกซึ้งด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหา และสามารถสร้างกระบวนการที่นำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนในสาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
 2. เพื่อผลิตวิศวกรที่สามารถสร้างงานวิจัยแนววิชาการที่เป็นรากฐานสำหรับงานวิจัยขั้นสูงเพื่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีในสาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (S-MME)

หลักสูตรพิเศษ S-MME มีเนื้อหาด้านวิชาการเหมือนกับหลักสูตรภาคปกติ (MME หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล) แต่มีการจัดการเรียนการสอนที่่เหมาะสมกับผู้เรียนที่ทำงานไปด้วย โดยจะจัดการเรียนการสอนในช่วงเย็นของวันจันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์-อาทิตย์ โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถนำประสบการณ์จากการทำงานมาต่อยอดร่วมกับกระบวนการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา

แผนการศึกษา | คำอธิบายรายวิชา | แผนภูมิความต่อเนื่อง

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Mechanical Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Engineering (Mechanical Engineering)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Eng. (Mechanical Engineering)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

36 หน่วยกิต

รูปแบบ

หลักสูตร 2 ปี แผน ก แบบ ก 2

ภาษาที่ใช้

การจัดการเรียนการสอนใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. ผู้เข้าศึกษาต่อจะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ หรือเทียบเท่า
 2. คุณสมบัติอื่นๆให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

– นักวิจัยด้านวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาที่เกี่ยวข้อง

– วิศวกร

– ผู้จัดการโครงการทางวิศวกรรม

– ผู้ประกอบการ

– นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมเครื่องกล

– อาจารย์

– นักวิเคราะห์และวางแผนงานวิจัย

– อื่นๆ

ความสำคัญของหลักสูตร

ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐมีการพัฒนาและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ทำให้มีความต้องการบุคลากรด้านวิศวกรรมเครื่องกลจำนวนมาก ดังนั้นภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศจึงได้เสนอหลักสูตรนี้เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าวโดยมุ่งหวังให้มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ในหลักสูตรนี้เป็นวิศวกรที่มีความรู้และทักษะในศาสตร์ที่ลึกซึ้งด้านวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ ต่อการพัฒนาประเทศ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหา และสามารถสร้างกระบวนการที่นำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 2. เพื่อผลิตวิศวกรที่สามารถสร้างงานวิจัยแนววิชาการที่เป็นรากฐานสำหรับงานวิจัยขั้นสูง เพื่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล