ติดต่อเรา

ที่อยู่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

ติดต่อผ่านทางอีเมล

หัวหน้าภาควิชา ฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร.พงษ์ศักดิ์ นิ่มดำ pongsak.n@eng.kmutnb.ac.th

เจ้าหน้าที่ภาควิชา ฯ

ฉัตรชนก ตันจตุรงค์ chutchanok.t@eng.kmutnb.ac.th
นพรัตน์ คล้ายคลึง nopparat.k@eng.kmutnb.ac.th
สาวิตรี วิบูลชัยชีพ savitee.v@eng.kmutnb.ac.th
   

รถประจำทางที่ผ่านหน้าสถาบัน

32, 33, 97, 203 ,117 , 90 ,64, ปอ.543

ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์/โทรสาร

โทรศัพท์ 02-555-2000  ต่อ 8304, 8307, 8308, 8315

โทรสาร 02-586-9541

Contact Form