ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ห้องปฏิบัติการแมคคาทรอนิกส์

ห้องปฏิบัติการแมคคาโทรนิกส์ (Mechatronics Laboratory) เป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้งานด้านการเรียนการสอนและวิจัยของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี โท และ เอก ห้องปฏิบัติการให้นักศึกษาได้ทำการทดลองกับอุปกรณ์จริง ได้เรียนรู้การทำงานของเซนเซอร์ และการเขียนโปรแกรมลงบนไมโครคอมโทรเลอร์ เพื่อทดลองกับงานต่างๆ

จุดเด่นของห้องปฏิบัติการแมคคาโทรนิกส์ คือ การให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ ทำงานกับอุปกรณ์จริง โดยอุปกรณ์ที่จัดสร้างขึ้นเองทำให้มีสามารถแก้ไขใช้งานในรูปแบบต่างๆได้อย่างเต็มที่

Facebook
Twitter

Most Popular

เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง (Related Links)