ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ห้องปฎิบัติการวิจัยของไหลกับแสง

ห้องปฎิบัติการวิจัยของไหลกับแสง หรือ The Fluid Optics Interaction Research Laboratory (FOIRe) เป็นห้องปฎิบัติการเชิงวิจัยสำหรับพัฒนาเทคนิคด้านแสง(เลเซอร์) เพื่อการวัดค่าคุณสมบัติการติดตามสังเกตปรากฎการณ์ของของไหล และกระบวนการที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ เทคนิคต่างๆมีทั้งการจำลองเชิงตัวเลขและการทดลอง หรือใช้ทั้งสองแนวทางประกอบกัน ตัวอย่างเช่น การวัดค่าดรรชนีหักเหของเชื้อเพลิงชีวภาพ การกำหนดลักษณะเฉพาะของสเปรย์ของเชื้อเพลิงชีวภาพ โมเดลและการระเหยของหยดเชื้อเพลิงเหลว การวัดหาการกระจายตัวขนาดหยดและความเข้มค้นของของเหลวในสเปรย์ของเหลว การจำลองทางพลศาสตร์ของไหลของการไหลในกระบวนการอุตสาหกรรม

Facebook
Twitter

Most Popular

เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง (Related Links)