ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

July 20, 2020

ศูนย์วิจัยวิศวกรรมการคำนวณและทดสอบขั้นสูง

http://stri.kmutnb.ac.th/research-center/index.php/acem ศูนย์วิจัยวิศวกรรมคำนวณและทดสอบขั้นสูง (ศคส.) หรือ Research Centre for Advanced Computational and Experimental Mechanics (RACE) เป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่จัดตั้งขึ้นเมื่อ1 มีนาคม

Read More

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์อุตสาหกรรม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์อุตสาหกรรม หรือ Development of Machinery and Industrial Equipment Research Center (DMIE) คือ ศูนย์วิจัยที่ให้บริการวิชาการ ด้านการทำวิจัย ออกแบบและพัฒนา

Read More

ศูนย์วิจัยการเผากากของเสีย

http://wirc.stri.kmutnb.ac.th ศูนย์วิจัยการเผากากของเสีย (ศวก.) หรือ The Waste Incineration Research Center (WIRC) ได้ริเริ่มขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2540 ภายใต้การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีภารกิจหลักในการทำวิจัยพื้นฐานและการทำวิจัยประยุกต์

Read More