ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

April 22, 2021

รับสมัคร

กำหนดการสอบสัมภาษณ์โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 23 เมษายน 2564

โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2564 ให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ตรวจสอบรายชื่อและเวลาในการเข้าสัมภาษณ์ และเข้าสัมภาษณ์ตามช่วงเวลาที่กำหนด กลุ่ม 1 วิศวกรรมการบินและอวกาศ(หลักสูตรปกติ) AE Topic: teerawat sangpet’s

Read More