ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Menu iconmenu

รับสมัครนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ เพื่อทำวิจัยในสาขา COOPERATIVE DEVELOPMENT OF MICRO-TURBINES FOR DEVELOPING COUNTRIES ที่ BRANDENBURG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY COTTBUS-SENFTENBERG (BTU CS), COTTBUS, GERMANY