ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Menu iconmenu

Research Centre for Advanced Comp. & Exp. Mechanics (RACE)

http://stri.kmutnb.ac.th/research-center/index.php/acem

ศูนย์วิจัยวิศวกรรมคำนวณและทดสอบขั้นสูง (ศคส.) หรือ Research Centre for Advanced Computational and Experimental Mechanics (RACE) เป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่จัดตั้งขึ้นเมื่อ1 มีนาคม พ.ศ.2543 ตามนโยบายเสริมสร้างความแข็งแรงด้านการวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ซึ่งมีเป้าหมายให้พัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย โดยมุ่งเน้นงานวิจัยด้านการพัฒนาอัลกอริธึม พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ ที่ประยุกต์ใช้จำลองปรากฎการณ์ทางกลและพัฒนาระเบียบวิธีเชิงตัวเลขที่เหมาะสม พัฒนาโปรแกรมการคำนวณเชิงตัวเลขที่เป็นของตนเองและการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์คำนวณเชิงวิศวกรรมเพื่อช่วยในการออกแบบและปรับปรุงพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิต คุณสมบัติของวัสดุ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลงาน

 • การพัฒนาโปรแกรมไฟไนไนต์เอลิเมนต์สำหรับวิเคราะห์ระดับการคงรูปของยาง RACE-CURE
 • การขึ้นรูปโลหะเป็นแพนอากาศ
 • การไหลของความร้อนในยางขณะอบคงรูป
 • การไหลรอบใบจักรเรือ
 • การพัฒนา Modal analysis Software
 • การออกแบบรูปทรงเบื้องต้นของรถยนต์ City Car
 • พัฒนา Dynamic Signal Analyzer
 • การศึกษาและวิเคราะห์เครนโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
 • การพัฒนาโประแกรมวิเคราะห์พารามิเตอร์ของระบบเชิงกลและศึกษาพฤติกรรมของแผ่นระนาบผิวเรียบที่ติดแผ่นเทปด้วยตัวหน่วงโดยวิธีโพลีเรฟเฟอร์เรนท์และอิปราฮิม
 • การศึกษาปรากฏการณ์การสลายตัวของวอร์เทคของการไหลผ่านหัวเผาแบบหมุนวน
 • การหาพารามิเตอร์ของระบบที่ไม่เป็นเชิงเส้นด้วยวิธีของกอบเตอร์
 • การพัฒนาแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์วงแหวน เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องด้วยวิธีอาร์เรย์ของตัวหยั่งสัญญาณ
 • การพัฒนาโปรแกรมแก้ปัญหาสมการ โดยวิธีฟรอนต์ทอลด้วยแสตนดาร์ดเทมเพลตไลบรารี่
 • การไหลของอากาศร้อนในเตาเผาขยะ
 • การพัฒนาและจัดสร้างเครื่องสร้างต้นแบบเร็ว
 • การพัฒนาและจัดสร้างเครื่องผลิตและสอดไส้ทองม้วน
 • การสร้างเครื่องต้นแบบทดสอบความหนาแน่นของอัญมณีบนตัวเรือนเครื่องประดับ
 • การศึกษาเทคโนโลยีไฮโดรไซโคลนเพื่อสร้างเครื่องต้นแบบแยกอนุภาคสำหรับอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์
 • การพัฒนาโปรแกรมคำนวณ Wave marking resistance
 • การพัฒนาโปรแกรมคำนวณ Seekeeping
 • การควบคุมความสั่นสะเทือนในคานยื่นด้วยวัสดุพิโซอิเลคทริกที่เชื่อมด้วยวงจรไฟฟ้า
Facebook
Twitter