ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์อุตสาหกรรม หรือ Development of Machinery and Industrial Equipment Research Center (DMIE) คือ ศูนย์วิจัยที่ให้บริการวิชาการ ด้านการทำวิจัย ออกแบบและพัฒนา เครื่องจักรกล อุปกรณ์อุตสาหกรรม รวมถึงการสร้างและทดสอบ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านเทคโนโลยีของทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยได้นำศาสตร์ทางวิศวกรรมมาสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและสมรรถนะที่ดีที่สุด

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์อุตสาหกรรม เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก เช่น พลังงานลม พลังงานน้ำ และพลังงานของก๊าซ โดยอาศัยเครื่องมือด้าน การจำลองด้านกลศาสตร์ของไหลและกลศาสตร์วัสดุมาประยุกต์ใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด ศูนย์วิจัยมีประสบการณ์การออกแบบและสร้าง เครื่องกังหันน้ำ กังหันลม กังหันก๊าซ เพื่อผลิตไฟฟ้า และเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมอีกมากกมาย

งานวิจัยและพัฒนาสร้าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *