ห้องปฏิบัติการทดสอบความสั่นสะเทือนและโมดัล (Vibration and Modal Testing Laboratory) เป็นห้องปฏิบัติการสนับสนุนการเรียนการสอนและงานวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก ปัจจุบันห้องปฏิบัติการได้ให้บริการวิชาการกับภาคอุตสาหกรรมหลากหลายแขนง อาทิ การทดสอบความถี่รีโซแนนซ์ของวงล้อรถยนต์ การวิเคราะห์ปัญหาเสียงรบกวนและการสั่นระบบเบรกรถยนต์ และยางล้อรถยนต์ การทดสอบเชิงโหมดการสั่นของตัวถังรถพยาบาล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคต่างๆ ทั้งด้านการสั่นและเสียงรบกวน นอกจากนี้ทางห้องปฏิบัติการยังเน้นงานให้ความรู้กับภาคอุตสาหกรรมผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในองค์ความรู้ด้านเสียงรบกวนและการสั่น วิธีการวิเคราะห์แก้ปัญหาด้วยเครื่องมือและวิธีการทดสอบที่เกี่ยวข้อง

จุดเด่นของห้องปฏิบัติการคือ บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาภาคอุตสาหกรรมมายาวนาน นำความรู้และประสบการณ์มาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาผ่านการเรียนการสอนทดลอง การวิจัย และการให้นักศึกษาเป็นผู้ช่วยวิจัย ซึ่งศาสตร์ทางด้านการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือทดสอบ และนำมาวิเคราะห์ผล ซึ่งทางห้องปฏิบัติการมีความพร้อมทางด้านเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการอุตสาหกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *