ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Menu iconmenu

Material Forming and Testing Lab.

ห้องปฏิบัติการทดสอบและขึ้นรูปวัสดุ เป็นห้องปฏิบัติการที่ให้การสนับสนุนเรียนการสอนและงานวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังให้บริการทดสอบวัสดุกับหน่วยงานอื่นๆภายในและนอกมหาวิทยาลัย

ห้องปฏิบัติการนี้ มีเครื่อง ทดสอบ Universal Testing Machine (Instron 5567) ที่ให้แรงกระทำสูงสุด 30 KN พร้อมทั้งชุดควบคุมอุณหภูมิที่ทำอุณหภูมิ ได้ตั้งแต่ -50 °C ถึง 250 °C และ video extensometer ที่สามารถทดสอบวัสดุและผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายประเภท และมีกล้องวิดีโอความเร็วสูง (High speed video camera) ให้บริการทั้งในและนอกสถานที่

นอกจากการให้บริการการทดสอบและขึ้นรูปวัสดุ โดยใช้อุปกรณ์ข้างต้น ห้องปฏิบัติการยังให้บริการออกแบบและสร้างเครื่องมือที่ใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องทดสอบลูกปิดประตู รวมถึงบริการให้คำปรึกษางานวิจัยทางด้านการวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเช่นระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์อีกด้วย

Facebook
Twitter