ห้องปฎิบัติการวิจัยของไหลกับแสง หรือ The Fluid Optics Interaction Research Laboratory (FOIRe) เป็นห้องปฎิบัติการเชิงวิจัยสำหรับพัฒนาเทคนิคด้านแสง(เลเซอร์) เพื่อการวัดค่าคุณสมบัติการติดตามสังเกตปรากฎการณ์ของของไหล และกระบวนการที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ เทคนิคต่างๆมีทั้งการจำลองเชิงตัวเลขและการทดลอง หรือใช้ทั้งสองแนวทางประกอบกัน ตัวอย่างเช่น การวัดค่าดรรชนีหักเหของเชื้อเพลิงชีวภาพ การกำหนดลักษณะเฉพาะของสเปรย์ของเชื้อเพลิงชีวภาพ โมเดลและการระเหยของหยดเชื้อเพลิงเหลว การวัดหาการกระจายตัวขนาดหยดและความเข้มค้นของของเหลวในสเปรย์ของเหลว การจำลองทางพลศาสตร์ของไหลของการไหลในกระบวนการอุตสาหกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *