ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Menu iconmenu

Mechanical Engineering Lab.

Feedback Control

Gear train

Gyroscope

Robot sensor

Brinell hardness tester

Torsional test

Fatigue test set

Universal testing machine

Column test

Heat conduction test

Heat radiation test

Force & Free convection test

Refrigeration unit

Bomb calorimeter

Ratio of air specific heat

Multi-pump test set

Air flow test

Fan test

Flow in pipe

Flow measurement

Facebook
Twitter