ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Menu iconmenu

ฉัตรชนก ตันจตุรงค์

ฉัตรชนก ตันจตุรงค์

ชื่อ: ฉัตรชนก ตันจตุรงค์

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา

ห้องพัก: สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลฯ

Email:  chutchanok.t@eng.kmutnb.ac.th 

โทรศัพท์: 02-555-2000 ต่อ 8315

การศึกษา

ปริญญาตรี บ.ธ.บ. (สารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ธัญญบุรี)