ชัยวัฒน์ ผิวบาง

ชัยวัฒน์ ผิวบาง

ชื่อ: ชัยวัฒน์ ผิวบาง

ตำแหน่ง: ช่างเทคนิค

ห้องพัก: โรงปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลฯ

Email: chai_mae@hotmail.com

โทรศัพท์: 02-587-0026 ต่อ 422 ภายใน กด 8314 ต่อ 422

การศึกษา

ป.ว.ส.ช่างยนต์ พระราม 6 เทคโนโลยี