ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ธนภัทร พุทธศรี

ธนภัทร พุทธศรี

ชื่อ: ธนภัทร พุทธศรี

ตำแหน่ง: วิศวกร (ชำนาญการพิเศษ)

ห้องพัก: โรงปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลฯ

Email: thanapatp@kmutnb.ac.th

โทรศัพท์: 02-555-2000 ต่อ 8314

การศึกษา

ปริญญาโท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ