ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Menu iconmenu

นพรัตน์ คล้ายคลึง

นพรัตน์ คล้ายคลึง

ชื่อ: นพรัตน์ คล้ายคลึง

ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ห้องพัก: สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลฯ

Email: nopparat.k@eng.kmutnb.ac.th

โทรศัพท์: 02-555-2000 ต่อ 8308

การศึกษา

      • Computer Graphic , Siam College of Technology

      • Technology multimedia and animation ,

        Bangkokthonburi University (กำลังศึกษา)