ชื่อ: รศ.ดร.ชัยณรงค์ ศรีกุลวงศ์

Assoc.Prof.Chinarong SRIKUNWONG, Ph.D.

ชื่อย่อ: CSW

ห้องพัก: ตึก 83 ห้อง 83-302

Email:  chainarong.s@eng.kmutnb.ac.th

โทรศัพท์: 02-555-2000 ต่อ 8530

การศึกษา

Ph.D. (Metallurgy and Materials Science) Ecole des Mines de Paris, FRANCE

ความเชี่ยวชาญ

Numerical Modelling of Hypervelocity Impacts, Mechanics of Structural Failure under Dynamic Loadings, and Structural Optimisation

ผลงานวิจัย