ศราวุธ สินมั่น

ศราวุธ สินมั่น

ชื่อ: ศราวุธ สินมั่น

ตำแหน่ง: ช่างเทคนิค

ห้องพัก: โรงปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลฯ

Email: sarawut.s@eng.kmutnb.ac.th

โทรศัพท์: 02-555-2000 ต่อ 8302

การศึกษา

ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมการผลิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, วิศวกรรมเครื่องกลออกแบบแม่พิมพ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 

 ปวส. คณะช่างกลโรงงาน, เทคนิคอุตสาหกรรม
โรงเรียนดอนบอสโกกรุงเทพ