ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Menu iconmenu

สาวิตรี วิบุลชัยชีพ

สาวิตรี วิบุลชัยชีพ

ชื่อ: สาวิตรี  วิบูลชัยชีพ

ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์

ห้องพัก: สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลฯ

Email :  savitee.v@eng.kmutnb.com

              savitee.viboon@gmail.com

โทรศัพท์: 02-555-2000 ต่อ 8308

การศึกษา

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ