ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Menu iconmenu

สิริพร สุดแก้ว

ชื่อ: สิริพร สุดแก้ว

ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ

ห้องพัก: สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลฯ

Email: siriporn.s@eng.kmutnb.ac.th

โทรศัพท์: 02-555-2000 ต่อ 8304

การศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต