ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Menu iconmenu

อนันต์ ปะถังธานี

อนันต์ ปะถังธานี

ชื่อ: อนันต์ ปะถังธานี

ตำแหน่ง: ช่างเทคนิค

ห้องพัก: โรงปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลฯ

Email: ananp@kmutnb.ac.th

Home Page:

โทรศัพท์: 02-587-0026 ต่อ 419 ภายใน กด 8314 ต่อ 419

การศึกษา

ป.ว.ช.ช่างยนต์ เซนต์จอห์นโปลีเทคนิค