ชื่อ: ดร. อารักษ์ ตระการกูล

Arruck Tragangoon, Ph.D.

ชื่อย่อ: ART

ห้องพัก: ตึก 83 ห้อง 83-307

Email:  arruck.tr@eng.kmutnb.ac.th

การศึกษา

Ph.D. (Materials Science and Engineering), Ecole des Mines de Paris, (Mines ParisTech),France

งานวิจัย

Research Topics : :Composite materials, woven composites, short fibre reinforced composites, multi-material structure, assembly methods for composite structure, modeling of composite material behavior, bolted/adhesive composite joints, micro-mechanical model