ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ชื่อ: ศ.ดร.ชาญยุทธ โกลิตะวงษ์

Prof. Chanyut KOLITAWONG, Ph.D.

ชื่อย่อ: CKW

ห้องพัก: ตึก 83 ห้อง 83-306

Email:  chanyut.k@eng.kmutnb.ac.th

Publication

โทรศัพท์: 02-587-0026 ต่อ 411 ภายใน กด 8314 ต่อ 411

การศึกษา

Ph.D.Mechanical Engineering, University Of Wisconsin, Madison, USA

ความเชี่ยวชาญ

Linear and Nonlinear viscoelasticity, Polymer processing , and Plasticengineering

ผลงานวิจัย

[1] C. Saengow, A.J. Giacomin, X. Wú, C. Kolitawong and C. Aumnate, “Bubble growth from first principles”, AW Mix, The Canadian Journal of Chemical Engineering, 2016.

[2] C. Saengow, A.J. Giacomin, P.H. Gilbert and C. Kolitawong, “Reflections on Inflections”, Korea-Australia rheology, journal 27, (4), 267-285, 2015.

[3] C Saengow, A.J. Giacomin and C Kolitawong, “Extruding Plastic Pipe From Eccentric Dies”, Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics, 223, 176-199, 2015.

[4] C Saengow, A.J. Giacomin and C Kolitawong, “Exact analytical solution for large-amplitude oscillatory shear flow”, Macromolecular Theory and Simulations, 24 (4), 352-392, 2015.

[5] A.J. Giacomin, C. Saengow, M. Guay and C. Kolitawong, “Padé Approximants for Large-Amplitude Oscillatory Shear Flow”, Rheologica Acta, 54, 679-693, 2015.

[6] C. Kolitawong, A.J. Giacomin and U. Nontakaew, “Viscous dissipation in plastic pipe extrusion”, Polymer Engineering & Science, Vol. 53, Issue 10, p. 2205-2218, 2013.

[7] N. Eiamnipon, P. Nimdum, J. Renard and C. Kolitawong, “Experimental investigation on high strain rate tensile behaviors of steel cord-rubber composite”, Composite Structures 99, 1-7, 2013.

[8] N. Eiamnipon, P. Nimdum, J. Renard and C. Kolitawong, “Low velocity impact responses and impact-induced damages on steel cord-rubber composite”, ECCM15 – The 15th European Conference on Composite Materials, Venice, Italy, 2012.

[9] C. Kolitawong, N. Kananai, A.J. Giacomin and U. Nontakaew, “Viscous dissipation of a power law fluid in axial flow between isothermal eccentric cylinders”, Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics, Vol. 166, Issue 1, p. 133-144, 2011.

[10] N. Eiamnipon, P. Nimdum, J. Renard, C. Kolitawong and B. Horbunluekit, “High strain rate behavior of steel cord rubber composite for pneumatic tyre”, 12th Japanese-European Symposium on Composite Materials, Jeju Island, Korea, 2011.