ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Menu iconmenu

ชื่อ: รศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์

Assoc. Prof. Petch JEARANAISILAWONG, Ph.D.

ชื่อย่อ: PTJ

ห้องพัก: ตึก 83 ห้อง 83-415

Email:  petch.j@eng.kmutnb.ac.th

โทรศัพท์: 02-587-0026 ต่อ 403 ภายใน กด 8314 ต่อ 403

การศึกษา

Ph.D.Massachusetts Institute of Technology USA.

ความเชี่ยวชาญ

Computational Mechanics, Mechanics of Materials, Fibrous Materials

ผลงานวิจัย

  •  P. Jearanaisilawong, S. Eahkanong, B. Phungsara, A. Manonukul, “Determination of in-plane elastic properties of rice husk composite”, Materials and Design, 76, pp. 55-63, 2015.
  •  B. Phungsara, P. Jearanaisilawong , A. Manonukul, “Parametric Study of a Mori-Tanaka Model with Orientation Distribution Function”, Proceedings to the 5th TSME International Conference on Mechanical Engineering, Chiangmai Thailand, December 17-19, 2014.
  •  K. Permpipat, P. Jearanaisilawong, “Mixed-mode [I/III] Fracture Simulation of Rubber”, Proceedings to The KKU International Conference 2014, Khonkaen Thailand, March 20-21, 2014.
  •  W. Janphongsri, Y. Boonyongmaneerat, P. Jearanaisilawong, “Compressive Response of Polyurethane Open-Cell Foam with Electrodeposited Copper Coatings”, Proceedings to The KKU International Conference 2014, Khonkaen Thailand, March 20-21, 2014.
  •  S. Ploypech, P. Jearanaisilawong, and Y. Boonyongmaneerat, “Influence of thickness of intermetallic layers on fracture resistance of galvanized coatings”, Surface and Coatings Technology, 223, pp.1-5, 2013.
  •  S. Soonthornkiti, P. Jearanaisilawong, “Design of Anti-Bedsore Hospital Bed”, Proceedings to the 4th TSME International Conference on Mechanical Engineering, Chonburi Thailand, October 16-18, 2013.
  • C. Charoenwong, P. Jearanaisilawong, “Modeling of Mechanical Response of Three-layered Corrugated Paperboard”, Proceedings to the 4th TSME International Conference on Mechanical Engineering, Chonburi Thailand, October 16-18, 2013.
  • A. Ammak, C. Chantalakhana, P. Jearanaisilawong, “Design of Rubber Grommets for a Reciprocating Compressor”, Proceedings to the 4th TSME International Conference on Mechanical Engineering, Chonburi Thailand, October 16-18, 2013.
  • C. Glunrawd, P. Jearanaisilawong, “Characterization of Rubber under Impact Loading”, Proceedings to the 4th TSME International Conference on Mechanical Engineering, Chonburi Thailand, October 16-18, 2013.
  • S. Ploypech, Y. Boonyongmaneerat, and P. Jearanaisilawong, “Crack Initiation and Propagation of Galvanized Coatings hot-dipped at 450C under Bending Loads”, Surface & Coatings Technology, Vol. 206 p. 3758-3761, 2012.