ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Menu iconmenu

ชื่อ: รศ.ดร.ภูดิส ลักษณะเจริญ

Assoc. Prof. Pudit Laksanacharoen, Ph.D.

ชื่อย่อ: PDL

ห้องพัก: ตึก 83 ห้อง 83-406

Email:  pudit.l@eng.kmutnb.ac.th

Home Page: biobot.kmutnb.ac.th

โทรศัพท์: 02-555-2000 ต่อ 8312

การศึกษา

Msc. & Ph.D. (Mechanical Engineering) Case Western Reserve University, USA.

ความเชี่ยวชาญ

Biologically Inspired Robots, Creative Mechanical Design Rehabitation Robots

ผลงานวิจัย

[1] Abdul Basit, Matthew N. Dailey, Jednipat Moonrinta and Pudit Laksanacharoen, “Joint Localization and target tracking with a monocular camera“, ELSEVIER, Journal of Robotics and Autonomous Systems, Volume 74, Part A, (2015), Pages 1-14

[2] Natthaphon Bunathuek, Phongsatorn Saisutjarit and Pudit Laksanacharoen, “Design of A Reconfigurable Spherical Robot II“, The 4th Annual IEEE International Conference on Cyber Technology in Automation, Control and Intelligent Systems (CYBER2014), Hong Kong, China, June 4-7, 2014

[3] Poramate Manoonpong, Florentin Worgotter and Pudit Laksanacharoen, “Biologically inspired modular neural control for a leg-wheel hybrid robot“, An International Journals Advances in Robotics Research, Vol.1, No.1, (2014), Pages 101-126

[4] Abdul Basit, Matthew N. Dailey and Pudit Laksanacharoen, “Model Driven State Estimation for Target Pursuit“, The 12th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision (ICARCV2012), Guangzhou, China, December 5-7, 2012