ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Menu iconmenu

ชื่อ: รศ.ดร.สินชัย ชินวรรัตน์

Assoc.Prof. Sinchai CHINVORARAT, Ph.D.

ชื่อย่อ: SCH

ห้องพัก: ตึก 83 ห้อง 83-407

Email:  sinchai.c@eng.kmutnb.ac.th

โทรศัพท์: 02-587-0026 ต่อ 410 ภายใน กด 8314 ต่อ 410

การศึกษา

MS.(Mechanical Engineering) Ph.D.Mechanical Engineering old Dominion University, USA

ความเชี่ยวชาญ

Thermal Conversion Process

ผลงานวิจัย

[1] Schoen, M.P., Hoover, R.C. Chinvorarat, S., and Schoen, G.M.,  “System Identification and Robust Controller Design using Genetic Algorithms for Flexible Space Structure”  Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control, Vol. 131, May 2009.

[2] Chinvorarat, S, “Cooperative Education in A New Era; Responding to the Change of the Engineering Education in Thailand,” The Journal of King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok, Vol. 3, pp. 60-63, July-September 2001.  

[3] Kuo, C. H., Schoen, M. P., Chinvorarat, S. and Huang   J.-K.” Closed Loop System Identification by Residual Whitening” Journal of Guidance, Control and Dynamics, Vol.23, No.2, March-April 2000.

[4] Chinvorarat, S., Schoen, M., Lu, B., and Huang, J-K. “ Set Point Tracking Predictive Control by System Identification Approach,” 1999 American Control Conference, San Diego, CA,  2-4 June 1999,   pp.331-335.