ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Menu iconmenu

ชื่อ: รศ.ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ

Assoc.Prof. Somrat KERDSUWAN, Ph.D.

ชื่อย่อ: SRK

ห้องพัก: ตึก 83 ห้อง 83-422

Email:  somrat.k@eng.kmutnb.ac.th

โทรศัพท์: 02-555-2000 ต่อ 8324

การศึกษา

DEA, Diplome de Docteur,Energy & Combustion Docteur de I’ University de Poitiers, France

ความเชี่ยวชาญ

Waste Thermal of Treatment Process, Air Pollution Control

ผลงานวิจัย

[1] S. Kerdsuwan and K. Laohalidanond, “Simulation of Green and Clean Electrical Power Generation of a 500 ton per day Waste Incineration Plant with High Moisture Content and Low Heating Value”, Applied Mechanics and Materials, Vols. 799-800 (2015), pp. 1244-1248

[2] S. Kerdsuwan, K. Laohalidanond, P. Chiyawong, “A Novel Hybrid Design of Incineration – Gasification for Energy Saving”, Applied Mechanics and Materials, Vols. 799-800 (2015), pp 95-99

[3] S. Kerdsuwan, “Innovative Design and Manufacturing Technology of High Temperature Air Combustion (HTAC) Municipal Solid Waste Incinerator”, Applied Mechanics and Materials, Vols. 789-790 (2015), pp 375-379

[4] S. Kerdsuwan, “Green Manufacturing of Eco-Materials by Urban Mining from Landfill Dump Site”, Advanced Materials Research, Vol 1119 (2015),  pp 403-407

[5] N. Nipattummakul , I. Ahmed , S. Kerdsuwan , A. K. Gupta, “Steam gasification of oil palm trunk waste for clean syngas production”, Applied Energy,  92 (2012), pp. 778–782