ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Menu iconmenu

ชื่อ: รศ.ดร. อุดมเกียรติ นนทแก้ว

Assoc.Prof. Udomkiat Nontakaew, Ph.D.

ชื่อย่อ: UNK

ห้องพัก: ตึก 83 ห้อง 83-419

Email:  udomkiat.n@eng.kmutnb.ac.th

โทรศัพท์: 02-555-2000 ต่อ 8320

การศึกษา

Docteur de  l,Universite’ de Poitiers (Fluid Mechanics), Universite’ de Poitiers, France

งานวิจัย

Wind and Hydeopower, CFD , Turbomachinery, Heat Tranfers