ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Menu iconmenu

ชื่อ: ผศ.ดร. อริสรา ​​​ ชัยกิตติรัตนา

Asst.Prof. Arisara CHAIKITTIRATANA, D.Phil.

ชื่อย่อ: ARC

ห้องพัก: ตึก 83 ห้อง 83-412

Email: arisara.c@eng.kmutnb.ac.th

โทรศัพท์: 02-555-2000 ต่อ 8315, 02-587-0026 ต่อ 402 หรือ 8314 ต่อ 402

การศึกษา

D.Phil., (Engineering Science) ,University of Oxford,UK

ความเชี่ยวชาญ

Polymer Engineering, Solid Mechanics, Finite Element analysis

ผลงานวิจัย

  • Sacharuck Pornpeerakeat, Tonkid Chantrasmi, Arisara Chaikittiratana, and Sitthichai Limrungruengrat, “Three dimensional finite element program for determination of cure level in thick rubber part”, ICEI 2016 International Conference on Engineering Innovation, Bangkok, Thailand, 6-7 June, 2016.
  • Nuttawit Wattanasakulpong, Sacharuck Pornpeerakeat and Arisara Chaikittiratana, “Chebyshev Collocation Solutions for Vibration Analysis of Circular Cylindrical Shells with Arbitrary Boundary Conditions”, International Journal of Structural Stability and Dynamics, Volume 16, No. 10 (2016).
  • Nuttawit Wattanasakulpong and Arisara Chaikittiratana, “Flexural vibration of imperfect functionally graded beams based on Timoshenko beam theory: Chebyshev collocation method”, Meccanica, Volume 50, 2015.
  • Nuttawit Wattanasakulpong and Arisara Chaikittiratana, “An analytical investigation on free vibration of FGM doubly curved shallow shells with stiffeners under thermal environment”, Aerospace Science and Technology, Volume 40, 2015.
  • Nuttawit Wattanasakulpong and Arisara Chaikittiratana, “Exact solutions for static and dynamic analyses of carbon nanotube-reinforced composite plates with Pasternak elastic foundation”, Applied Mathematical Modelling, Vol. 39, Issue 18, 2015.
  • Nuttawit Wattanasakulpong and Arisara Chaikittiratana, “On the Linear and Nonlinear Vibration Responses of Elastically End Restrained Beams Using DTM”, Mechanics Based Design of Structure and Machines, Vol. 42, Issue 2, 2014.
  • Poranee Buato, Bunyarit Hemtanon, Arisara Chaikittiratana, “Structural design and development of plunger & bead unseating tire testing machine”, 5th TSME International Conference on Mechanical Engineering, Chiang Mai, Thailand, 17-19th   December 2014.
  • ศิระ มีศฤงคาร และ อริสรา ชัยกิตติรัตนา, “การวิเคราะห์ตีนตะขาบยางภายใต้ภาระการดัดงอด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์ เอลิเมนต์ และ การสแกนรูป 3 มิติ”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27, 16-18 ตุลาคม 2556, จังหวัดชลบุรี
  • ประยงค์ ศาลางาม และ อริสรา ชัยกิตติรัตนา, “การออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบประสิทธิภาพของตีนตะขาบยาง”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27, 16-18 ตุลาคม 2556, จังหวัดชลบุรี
  • A. Chaikittiratana, S. Koetniyom, S. Lakkam, “Static/kinetic Friction behaviour of Clutch Facing Material: Effects of Temperature and Pressure”, International Journal of Mechanical, Aerospace, Industrial, Mechatronic and Manufacturing Engineering Vol. 6, No. 6., 2012